Webmaster-info
Mail to Webmaster
Focus from Webmaster
Links
En historie fra det tidl. DDR
Goethe institut
Filmen "De andres liv"
Magdeburg city
Magdeburg domkirke
Magdeburg sport
Klik for billeder - Click for pictures
Magdeburgs grundlægger
Magdeburgs domkirke (Sct. Mauritius)
SC Magdeburg Gladiators
The Official Magdeburg in English
The Green Citadel (F. Hundertwasser)
The Tourist in Magdeburg
Overvågning
Wieland Schmidt
Magdeburg city

Som enhver by med et indbyggerantal på ca. 1/4 mio., rummer Magdeburg seværdigheder af forskellig type. Byen har flere kirker - såvel protestantiske som katolske - der er et besøg værd. Juvelen er afgjort Domkirken (St. Mauritius und St. Katharina), hvis tårne ses i kilometers afstand og forøvrigt er placeret smukt ved Elben (illustr.). I samme genre findes klosteret “Unser Lieben Frauen”. Det danner en interessant ramme om byens samlinger af gamle og moderne skulpturer m.fl. Klosterkirken er opkaldt efter bysbarnet, komponisten Georg Philipp Telemann.

I den stik modsatte ende af “kultur-skalaen” befinder sig det herlige “*Grüne Zitadelle” også i centrum af byen. Den verdensberømte østrigske kunstner Friedensreich Hundertwasser arbejdede næsten til sin død i 2000 med dette bygningsprojekt. I dag fremstår det som en blanding af beboelse, butikker og kontorer nærmest proppet ind i det ejendommelige, asymmetriske bygningskompleks.

I de nordlige forstæder kan findes en mindre, men velholdt Zoologisk have samt et større rekreativt beboelsesområde velplaceret ved to større søer.

Stortset alt det seværdige kultur, hvoraf noget er nævnt, findes på vestsiden af Elben. Imellem vest og østsiden af byen er en langstrakt ø med en større rekreativ Stadpark Rotehorn og et beboelsesområde i den nordlige ende (Werder). Østsiden af Magdeburgs centrale del rummer primært beboelse, dog med to undtagelser. I byområdet Brückfeld findes den kendte multihal Bördeland-halle (hjemmebane for SC Magdeburg Gladiators håndboldhold) samt det nye MDCC-stadion.

I den nordøstlige del af Magdeburg kan det anbefales (primært sommersæsonen) at besøge Elbauenpark. Det er dels et messeområde, dels og ikke mindst en park af varierende haveanlæg. Et lille tog svæver af sted i et par meters højde, så der er mulighed for at danne sig et reelt overblik over det store parkanlæg. Jahrtausendturm er skævt trætårn med udendørs vindeltrappe, der ses helt inde fra centrum. Samme besynderlige gestalt af bygning rummer indvendig en udstilling om diverse opfindelser.

Sigthseeing og oplevelser er jo noget individuelt. For nogle er Domkirken og de andre gamle bygninger i citykernen det interessante, for andre vil det være det i Tyskland berømte “Wasserstrassenkreuz Magdeburg”. Dette krydspunkt af floder, der blev forbundet for seks år siden, skaber vandforbindelser mellem Elben, Mittellandkanal og Elbe-Havel kanal. Skibene sejler i “2 etager” ved flodkrydset. Et ingeniørt mesterværk, der blev opført i perioden 1998-2003 og siges at have kostet ca. 0, 5 mia. Euro.

Historik

Magdeburg har haft en til tider fæl skæbne. Denne næsten 1200 år gamle by strategisk placeret ved Elben blev nærmest udraderet i 30-årskrigen. Den 16.januar 1945 “sørgede allierede bombemaskiner for”, at Magdeburg nærmest blev en askehob. Byen var større (end nu) i Nazi-tiden med ca. 330.000 indbyggere. Da krigen var slut, var der ca. 90.000 tilbage. Så fulgte DDR-tiden (1945-1989). Det ses stadig arkitektonisk i bykernen og ganske meget i forstæderne (alle verdenshjørner!). Byen rummede ganske meget især tung-industri i DDR-tiden med bl.a. en del luftforurening som “gevinst”.

Med Dresden og ikke mindst Berlin (næsten) i nabolaget har byen ikke den store gennemstrømning af turister og andre besøgende (kongresser o.lign). Byen opleves også i bemærkelsesværdig grad - modsat mange andre især vestlige tyske byer - at være næsten støvsuget for beboere af såkaldt fremmed herkomst.

Det fremmede element (det danske ) var særdeles synligt i en håndboldkamp i Bördeland halle. Med plads til 7.500 larmende tyskere med stortrommer, skralder og alskens merchandise hængende rundt på kroppene forstås og ikke mindst mærkes, at magdeburgerne har en stolthed. SKAL opleves !

I Karl den Stores tid var byen et vigtigt handelsknudepunkt. Den styrke har Dresden og Leipzig overtaget de seneste århundreder, men er der en dag (eller mere) tilovers, bør denne Elbens fornemme og virksomme urbane repræsentant bestemt besøges…..afgjort!

Magdeburg city
Magdeburg city

Like any city with a population of approx. 1 / 4 million., Magdeburg offers sights of different types. The city has several churches - both Protestant as Catholic - which is worth a visit. Jewel is undoubtedly the Cathedral (St. Mauritius und Katharina St.), whose towers are seen in kilometers and by the way is beautifully situated on the Elbe (illustr.). In the same genre there is the Monastery "Unser Lieben Frauen". It provides an interesting framework for the city's collections of ancient and modern sculptures Others Monastery church is named after fellow-townsman, the composer Georg Philipp Telemann.

In the opposite end of the "culture-scale" is the glorious "* Green Zitadelle" also at the center of town. The world famous Austrian artist Friedensreich Hundertwasser worked almost until his death in 2000, with this construction project. Today it stands as a mixture of housing, shops and offices virtually stuffed into the peculiar, asymmetrical buildings.

In the northern suburbs can be found a small but well-kept zoo, and a major recreational residential area well placed by two larger lakes.

Broadly all the remarkable culture of which nothing is said, found on the west side of the Elbe. Between west and east side of town is an elongated island with a major recreational Stadspark Rotehorn and a residential area in the north end (Werder). East side of the Magdeburg central portion contains mainly residential, with two exceptions. In urban Brückfeld found the famous Multi center Bördeland-Halle (home of SC Magdeburg Gladiators handball team) and the MDCC-new stadium.

In the northeastern part of Magdeburg can be recommended (mainly summer) visit Elbauenpark. It is both an exhibition area, partly and especially a park of varied gardens. A small train floats away in a couple of meters, so there is opportunity to gain a real overview of the major parks. Jahrtausendturm is a twisted woodentower - almost formed as a mill - with an outdoor spiral staircase. Same strange gestalt of building houses inside an exhibition on various inventions.

Sigthseeing and experiences is something individually. For some, the cathedral and other old buildings in the city core that is interesting, for others it will be in Germany's famous "Wasserstrassenkreuz Magdeburg". This cross section of the river, which was linked to six years ago, creating links between the Elbe river, Mittellandkanal and Elbe-Havel canal. Ships are sailing in the "2 storey" river junction. An eniginnering masterpiece, which was built in the period 1998-2003 and is said to have cost approx. 0, 5 billion Euro.

History

Magdeburg has had a sometimes ugly fate. This almost 1200 years old city strategically located on the Elbe was almost wiped out the 30 Years War. On January 16th of 1945 "mourned Allied bombers for" that Magdeburg was almost a bunch of ashes. The town was bigger (than now) in the Nazi era by about. 330,000 inhabitants. When the war was over, there were approx. 90,000 back. Then followed the GDR (1945-1989). It is increasingly architecturally in the city center and quite a lot in the suburbs (all corners of the world!). The city contained a great deal especially heavy industry in the GDR with particular some air pollution as "gain".

In Dresden and not least Berlin (almost) in the neighborhood, the city has no great flow of tourists and other visitors (congresses, etc.). The city also experienced a remarkable degree - unlike many others, especially western German cities - to be almost vacuumed for residents of the so-called foreign descent.

The foreign element (Danish) was highly visible in a handball match in Bördeland Halle. With room for 7,500 boisterous Germans with great drums, garbage and all kinds of merchandise hanging around on the body means and not at least felt that Magdeburger has a pride. Must be experienced!

In Charlemagne's time the city was an important trading hub. The strength Dresden and Leipzig have taken over the past centuries, but is a day (or more) to spare, this should Elbe distinguished and active urban representative certainly visited ... .. definitely!

Lutz Volke
Læs bogen "Magien i Magdeburg"
Spændingsromanen "Magien i Magdeburg" er udgivet juni 2012. ISBN: 978-87-7114-731-5 - klik på billedet for at læse mere.