Webmaster-info
Mail to Webmaster
Focus from Webmaster
Søg/Search
Guestbook
Weblog
Workshop
Links
En historie fra det tidl. DDR
Tysk turistinformation
Goethe institut
Filmen "De andres liv"
Click for Dresden-Alstadt
City of Dresden
Click for Dresden - Frauenkirche
Click for Dresden - Neustadt
Når Dresden nærmes med toget fra Berlin, passeres først den nyere bydel Dresden-Neustadt, herefter passerer toget jernbanebroen over floden Elben til den gamle bydel Dresden-Alstadt. Varslet om nye tider kommer allerede få minutter efter at have passeret floden. En stor ny moské viser sig på højre side tæt ved stadionanlægget. Snart efter ankommer toget til den traditionsrige og hårdtprøvede, verdensberømte tyske by Dresden, hovedstaden i Saksen.

Byen er med rette verdensberømt for sine bygninger og sin skønhed. Desværre er den også kendt for sin hårde kerne af neo-nazistiske tilbøjeligheder, der stikker op i ny og næ. Byen har ca. 500.000 indbyggere, har p.t. en arbejdsløshedprocent på 11,5, men kan til gengæld glæde sig over mere end 7,5 mio turister hvert år.

”Den hvide tirsdag” – onsdag d 13.februar 1945 (og d. 14.febr.) blev byen nærmest jævnet med jorden af anglo-amerikanske bombemaskiner. Den eneste overlevende bygning i centrum rummer i dag Dresdener Bank og ligger tæt ved Hauptbahnhof.


Sightseeing i Dresden
Lad det være skrevet med det samme. Det er umuligt at nå alt i Dresden på en dag. Skal denne vidunderlige by nydes og fornemmes oppe under fodsålerne er flere dage nødvendige. Men som altid kan der med fornuft dannes et overblik, et indtryk og nogle oplevelser, såfremt der kun er en dag til at fornemme byen.
De fleste hovedstæder og større byer på Globen har efterhånden etableret en eller flere sightseeing-busser, der typisk har mellem 10-25 stoppunkter på en udvalgt rute. På disse stoppunkter kan turisten/gæsten hoppe af og på typisk indenfor samme dag. Herved åbnes op for en selektiv udvælgelse til fordybning(er) og oplevelse(r) af en eller flere seværdigheder.
For nogle, ofte rutinerede rejsende, er disse tourist-shows en lidelse. Varianten kan være en plastikstemme i knitrende billigere høretelefoner, der japper i en uendelighed om data og fakta vedrørende forskellige seværdigheder. Eller det kan være en nærmest manisk levende guide, der med nærmest supersonisk hastighed på tre sprog rabler gigabytes af data og fakta, der for de fleste tilhørere er glemt, når bussen forlades. I de værste tilfælde forsøger denne maniske turistfører også at være morsom på tre sprog. De mest velopdragne blandt passagerne griner pligtskyldigt og klapper ved afslutningen, når bussen forlades (måske er de i virkeligheden lettede!).

Kombi-løsning anbefales
Hvis forudsætningen er en 1-dagstur til Dresden, anbefales faktisk at tage ovennævnte store sightseeing-tur først. Lad den slutte i den gamle bydel. Dernæst gå på opdagelse og oplevelse selv. Herved er dels skabt et samlet overblik over hele Dresdens indre kerne, såvel i Altstadt som i Neustadt på den anden side af Elben. Endelig vælger den besøgende så selv, hvor meget tid, der skal anvendes på hvilke blandt de mange herligheder i kerneområdet af Altstadt.
Sightseeing er naturligvis a-l-t-i-d afhængig af mobilitet, smag og rådighedsbeløb. Vi forudsætter nu, at den store 90 minutters bustur er overstået. Overblikket er skabt. Vi står tilbage i kernen af Dresden. Herefter er der et overflødighedshorn af smukke og nyistandsatte – verdensberømte – bygninger tæt ved Elben.

· Semper-operaen kan nydes udefra (på en 1-dagstur).
· Zwinger-slottet skal ses – helst – såvel udvendigt som indvendigt
· Frauen-kirche skal nydes udefra og ses indvendigt. Der er ingen undskyldning. Det koster ikke noget (undtagen turen op i kuplen). Kirken er nyistandsat. Selv en farveblind, kulturel ignorant og ateistisk skeptiker vil få en sanselig orgasme af fryd over dette runde, etageopdelte og unikt istandsatte kirkerum. - Jeg har besøgt de største kirker i verden (Peterskirken i Rom, Domkirken i Sevilla, Domkirken i Milano osv.), men dette er i særklasse. – Kun Tempelpladskirken i Helsingfors/Helsinki kan matche denne oplevelse!

Er der noget tilbage af dagen, kan besøgeren hoppe på turistbussen igen, lukke ørene for metalstemmen eller den maniske guide og udvælge 1-2 steder på ruten til fordybning. Nu vil mange læsere sikkert tænke: Hvorfor ikke hoppe af selektivt på busturen og bruge dagen på den måde?

Jeg er en gammel rejseræv, der kender mine udgange!. Alt for ofte bliver besøgeren overvældet af indtryk og taber tidsfornemmelse og overblik. Tidsdisponering er ofte en vanskeligere øvelse, end de fleste vil anerkende (yes!). Derfor anbefalingen foroven, så er læseren advaret! Det er jo ikke Bulderby eller Snave, men derimod én af Europas suverænt smukkeste og mest indtagende byer!

Der er byer – uanset størrelse og sprog, der skal opleves. For mange bliver det ofte kun til en gang. Andre foretrækker at returnere år efter år til den samme by. De forelsker sig nærmest i byen. Blandt de store byer i Europa (lad os bare sætte grænsen der) optræder London, Paris, Berlin og Rom (statistisk rækkefølge) oftest på de flestes ønskesedler. Og så er der i næste lag nogle byer, større eller mindre, der på deres individuelle måder nærmest omslutter den besøgende.

Disse byer har ofte et par hundredetusinde indbyggere og repræsenterer både nyt og gammelt pakket ind i nogle fantastiske seværdigheder i byzonen ofte kombineret med smuk natur i og omkring centrum. Hertil kommer et sammenhængende og velfungerende rutenet af offentlige transportmidler/ logisk vejnet og gode parkeringsmuligheder i city-kernen.

En sådan by er Dresden. Men pas på…den er let at blive forelsket i og betaget af og enhver læser kender den menneskelige reaktion på dette !

Alstadt
Marienkirche interior
Dresden - historik
Elbens Firenze
Den hvide tirsdag
Dresdner-philharmonikerorkester
Dresdner-porcelæn
Dresdner Transportmuseum
Dresden Hygiejnemuseum
Royal Palace
Erich Kästner Museum
Schiller Pavillion
Semper Opera
Stadtrundfart in Dresden
Marienkirche
Neustadt
When approaching Dresden by train from Berlin, first crossed the newer part of town Dresden-Neustadt, then the train passes the railroad bridge over the River Elbe to the Old Town Dresden-Altstadt. Alerted of the new times are already few minutes after crossing river. A large new mosque appears on the right side near the stadium site. But no, it is not a mosque, however, is Yenidze building an old tobacco factory, which today offers diverse facilities. Soon after arriving train to the rich tradition and long-suffering, world-famous German city of Dresden, the capital of Saxony. Beautifully situated on the Elbe - also deserved called "Elbe Florence".

The city is rightly famous worldwide for its buildings and its beauty. Unfortunately, it is also known for his hard-core neo-Nazi tendencies that sticks up from time to time. It is said that currently in the beautiful rural areas around Dresden cast votes for the NPD (neo-Nazi party) from approx. every 10 citizen. Dresden itself has approx. 500,000 inhabitants, has p.t. an unemployment rate of 11.5, but may in turn welcomed more than 7.5 million tourists each year.

The blog has previously described "The white Tuesday - Wednesday d 13.february 1945 (and 14.febr.), Where the city was virtually leveled by the Anglo-American bombers. The only surviving building in the center now houses the Dresdner Bank, which lies close to the Hauptbahnhof. Like central station occurs in a patchwork of old and new construction relative functional and successful.


Sightseeing in Dresden
Let it be written immediately. It is impossible to achieve everything in Dresden in one day. Is this wonderful town drunk and felt up under the soles are more days required. But as always there with a sense formed a glance, an impression and some experiences where there is only one day to feel the city.

Most capitals and major cities on the globe has now established one or more sightseeing buses, which typically have between 10-25 breakpoints on a selected route. At these breakpoints can tourist / visitor jump on and typically within the same day. This opens the door to selective for recess (s) and experience (s) of one or more attractions.
For some, often experienced travelers, these tourist shows a disorder. The variant may be a plastic voice crackling cheaper headphones, which almost jabber in an infinity of data and facts relating to various sights. Or it may be an almost manic live guide, with almost supersonic speed in three languages raving gigabytes of data and facts, which for most listeners are forgotten when the bus exited. In the worst case, try this manic tour guide also to be funny in three languages. The best well-behaved among the passengers laugh dutifully and clap at the end when the bus leaving (perhaps by pure relief!).

Combi-solution is recommended
If the assumption is a 1-day trip to Dresden, in fact recommended taking the above major sightseeing tour first. Let it finish in the old town. Next, explore and experience themselves. These circumstances have created both an overall view of Dresden's inner core, both in the Altstadt in Neustadt on the other side of the Elbe. Finally, the visitor then chooses how much time to be used in which among the many delights in the core area of the Altstadt.

Sightseeing is of course always depends on mobility, taste and available finance. We assume now that the great 90-minute bus ride is over. The overview is created. We are left in the heart of Dresden. Then there is a cornucopia of beautiful and newly renovated - world famous - buildings close to the Elbe.

· Semper opera can be enjoyed from the outside (on a 1-day trip).
· Zwinger Palace to be seen - preferably - both externally internally
· Frauen-kirche be enjoyed outside and see inside. There is no excuse. It costs nothing (except the trip up into the dome). The church is renovated. Even a colorblind, cultural and ignorant atheist skeptic will have a sensual orgasm of joy over this round, floor differentiated and uniquely renovated church. - I have visited the largest churches in the world (St. Peter's Basilica in Rome, the Cathedral of Seville Cathedral in Milan, etc.) but this is a fabulous time. - Only Temple Square Church in Helsinki / Helsinki can match this experience!

Is there anything left of the day, visitors can hop on the transferee tourist bus again, close your ears for the metal or the manic voice guide and select 1-2 locations on the route to the recess. Now many readers will probably think: Why not jump by selectively on bus trip and spend days on the way?

Too often visits driver overwhelmed by impressions and lose sense of time and oversight. Planning time is often a difficult exercise than most people will recognize (yes!). Therefore, the recommendation above, then the reader is warned! It's not Bulderby or dirt, but rather one of Europe's sovereign most beautiful and charming cities!

And finally - for those who sensibly choose more than one day's stay, there are beautiful areas and attractions near this magnificant city. Meissen porcelain town, castle projected Pillnitz and Königstein and the National Park Saxon Switzerland to name but a few examples.

There are cities - regardless of size and language to be experienced. For many, it will often only for a time. Others prefer to return year after year to the same city. They fall in love almost in town. Among the major cities in Europe (let's just here to draw the line) occurs London, Paris, Berlin and Rome (in tourism statistical order) usually on most wish lists. And then the next layer in some cities, large or small, in their individual ways almost encloses the visitor.

These cities often have a couple hundred thousand inhabitants, representing both new and old packed into some amazing sights in urban areas are often combined with beautiful scenery in and around the center. Moreover, a coherent and efficient network of public transport / logical network and ample parking in the city core.

Such a city is Dresden. But beware ... it is easy to fall in love with and fascinated by, and any reader familiar with the human response to this!